Kjøpsbetingelser

Foretaksinformasjon: Norske Villsauskinn AS

Adresse: Jåsundveien 901, 4580 Lyngdal

Org. nr: 919 825 839
Tlf: +47 920 87 642
Mail: post@norskevillsauskinn.no

Kjøpsbetingelser og retur/ reklamasjon gjelder alle kjøp fra https://norskevillsauskinn.no

PRISER

Alle priser er i norske kroner inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

BETALING

Betaling kreditt/debetkort. Varen sendes så snart transaksjonen har gått gjennom og innen rimelig tid.

Kun etter avtale og for bedriftskunder kan det utstedes faktura. Ta kontakt med norskevillsauskinn.no for avtale om betaling ved faktura. Fakturaen til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

FRAKT OG LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Levering 3-7 virkedager etter bestillingen er gjennomført. Kjøper mottar sporing av forsendelsen. Dersom varen ikke kommer frem, ta kontakt med post@norskevillsauskinn.no.

REKLAMASJON

Hvis det foreligger en vesentlig feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding på post@norskevillsauskinn.no. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 14 dager fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 14 dager etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verditap. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

ANGRERETT

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema som fås tilsendt ved å kontakte post@norskevillsauskinn.no). Merk fraktkostnader tilfaller kjøper. Både leveranse og returfrakt. Varen må pakkes forsvarlig måte, slik den ble mottatt. Blir varen ødelagt under returtransport pga. feil innpakking vil kjøper bli belastet verditapet.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, blir kjøper ansvarlig for redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, og til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

KONFLIKTHÅNDTERING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

PERSONOPPLYSNINGER

Firmanavn behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse og mobilnummer blir opplyst.